طراحی وب سایت در کرج
026-34204893
09101013858

 پکیج های سئو کیان آرت

ردیفامکانات

پکیج برنزی

پکیج نقره ای

پکیج طلایی

پکیج پلاتینیوم

۱قیمت

نیازمند مشاوره

نیازمند مشاوره

نیازمند مشاوره

پس از بررسی

۳تجزیه و تحلیل وب سایت برای سئوcross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۲مشاوره حضوری / آنلاینcross پکیج های سئو cross۱ جلسه۱ جلسه۲ جلسه
۴آموزش حفظ و بهبود نتایج به دست آمده در سئوcross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۵بهینه سازی کد های وب سایتtick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۶بهینه سازی ساختار مطالب وب سایتtick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۷مشاوره تهیه بک لینکtick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۸ایجاد ارتباط صفحات بر اساس سئوtick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۹ویرایش ساختار SiteMaptick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۱۰ویرایش ساختار قالب وب سایتtick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۱۱ثبت وب سایت درWebmaster Googletick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۱۲ثبت سایت در Google Analyticstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۱۳آنالیز کلمات کلیدی مورد نظرtick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۱۴حذف خطاهای سایت مانند Error 404tick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۱۵مدیریت Robotstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۱۶مدیریت Content Keywordtick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۱۷ایجاد لینک شبکه های اجتماعی مطابق با ساختار سئوtick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۱۸انتخاب یا ویرایش عناوین صفحاتtick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۱۹بررسی و انتخاب کلمه کلیدی مناسبtick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۲۰ویرایش ساختار بر اساس کلمات مناسبtick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۲۱مدیریت SiteLink در گوگل وبمسترcross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۲۲مدیریت لینک های داخلیcross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۲۳مدیریت ثبت و ایندکس صفحاتcross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۲۴مدیریت و ثبت خزنده هاcross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۲۵مدیریت صفحات ورودی و بهینه سازی آنcross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۲۶ویرایش متاهای همانندcross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۲۷ایجاد URL های فارسی و کوتاه شدهcross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۲۸افزونه لینک اتوماتیک صفحات داخلیcross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۲۹ویرایش تگ های h1, h2, h3cross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۳۰مدیریت فعالیت کاربران بر روی وب سایتcross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۳۱مدیریت نوع مخاطبان وب سایت و علاقمندی های آنهاcross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۳۲آنالیرز وب سایت رقبا و ارائه گزارش از استراژی های آنهاcross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۳۳آنالیز بهینه سازی معماری وب سایتcross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۳۴مشاوره فعالیت در شبکه های اجتماعیcross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۳۵مشاوره چگونگی ایجاد ارتباط با شبکه های اجتماعیcross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۳۶مشاوره نگارش متون اخباری و مقالات سایتcross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۳۷ایجاد امتیاز به مطالب مطابق ساختار سئوcross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۳۸تنظیم وزن یا Density صفحاتcross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۳۹تنظیم نسبت HTML به متونcross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو ticktick پکیج های سئو tick
۴۰مدیریت تحلیل رفتار کلیکی کاربران بر روی بخش های وب سایت و بهینه سازی آنcross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو tick
۴۱تعهد کسب رتبه ۱ تا ۱۰ گوگل بر روی یک عبارت مشخصcross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو tick
۴۲گارانتی کسب رتبه های کسب شده به مدت یک سالcross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو tick
۴۳مدیریت روزانه رتبه های عبارات کلیدیcross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو tick
۴۴گزارش موارد مورد نیاز وب سایت به مدت یک سالcross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosscross پکیج های سئو crosstick پکیج های سئو tick
۴۵قیمت

نیازمند مشاوره

نیازمند مشاوره

نیازمند مشاوره

پس از بررسی