پکیج های سئو کیان آرت

ردیف امکانات

پکیج برنزی

پکیج نقره ای

پکیج طلایی

پکیج پلاتینیوم

۱ قیمت

نیازمند مشاوره

نیازمند مشاوره

نیازمند مشاوره

پس از بررسی

۳ تجزیه و تحلیل وب سایت برای سئو cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۲ مشاوره حضوری / آنلاین cross پکیج های سئو cross ۱ جلسه ۱ جلسه ۲ جلسه
۴ آموزش حفظ و بهبود نتایج به دست آمده در سئو cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۵ بهینه سازی کد های وب سایت tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۶ بهینه سازی ساختار مطالب وب سایت tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۷ مشاوره تهیه بک لینک tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۸ ایجاد ارتباط صفحات بر اساس سئو tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۹ ویرایش ساختار SiteMap tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۱۰ ویرایش ساختار قالب وب سایت tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۱۱ ثبت وب سایت درWebmaster Google tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۱۲ ثبت سایت در Google Analytics tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۱۳ آنالیز کلمات کلیدی مورد نظر tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۱۴ حذف خطاهای سایت مانند Error 404 tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۱۵ مدیریت Robots tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۱۶ مدیریت Content Keyword tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۱۷ ایجاد لینک شبکه های اجتماعی مطابق با ساختار سئو tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۱۸ انتخاب یا ویرایش عناوین صفحات tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۱۹ بررسی و انتخاب کلمه کلیدی مناسب tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۲۰ ویرایش ساختار بر اساس کلمات مناسب tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۲۱ مدیریت SiteLink در گوگل وبمستر cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۲۲ مدیریت لینک های داخلی cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۲۳ مدیریت ثبت و ایندکس صفحات cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۲۴ مدیریت و ثبت خزنده ها cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۲۵ مدیریت صفحات ورودی و بهینه سازی آن cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۲۶ ویرایش متاهای همانند cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۲۷ ایجاد URL های فارسی و کوتاه شده cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۲۸ افزونه لینک اتوماتیک صفحات داخلی cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۲۹ ویرایش تگ های h1, h2, h3 cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۳۰ مدیریت فعالیت کاربران بر روی وب سایت cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۳۱ مدیریت نوع مخاطبان وب سایت و علاقمندی های آنها cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۳۲ آنالیرز وب سایت رقبا و ارائه گزارش از استراژی های آنها cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۳۳ آنالیز بهینه سازی معماری وب سایت cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۳۴ مشاوره فعالیت در شبکه های اجتماعی cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۳۵ مشاوره چگونگی ایجاد ارتباط با شبکه های اجتماعی cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۳۶ مشاوره نگارش متون اخباری و مقالات سایت cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۳۷ ایجاد امتیاز به مطالب مطابق ساختار سئو cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۳۸ تنظیم وزن یا Density صفحات cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۳۹ تنظیم نسبت HTML به متون cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick tick پکیج های سئو tick
۴۰ مدیریت تحلیل رفتار کلیکی کاربران بر روی بخش های وب سایت و بهینه سازی آن cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick
۴۱ تعهد کسب رتبه ۱ تا ۱۰ گوگل بر روی یک عبارت مشخص cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick
۴۲ گارانتی کسب رتبه های کسب شده به مدت یک سال cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick
۴۳ مدیریت روزانه رتبه های عبارات کلیدی cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick
۴۴ گزارش موارد مورد نیاز وب سایت به مدت یک سال cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross cross پکیج های سئو cross tick پکیج های سئو tick
۴۵ قیمت

نیازمند مشاوره

نیازمند مشاوره

نیازمند مشاوره

پس از بررسی