مرام نامۀ کیان آرت

این مرام نامه برای ما مهمتر از مهارت ها و افتخارات شماست و اگر با ما دست می دهید باید :

قبل از ۹ صبح وارد شوید، اگر سود دهی – برای خودتان یا شرکت نداشتید – ساعت ۱۸ به آغوش خانواده برگردید.
قبل از کسب درآمد، عاشق کارتان باشید و با آن زندگی کنید. قبل از کار زندگی در جریان است.
مسئولیت انجام لیست وظایفتان را بپذیرید و در مقایسه با خودتان به بهترین نحو ممکن انجامشان دهید.
اجتماعی باشید، به فکر منافع تیم باشید نه منافع شخصی. در نهایت منفعت تیم، بیشتر به نفع شماست.
قدرت ایجاد داشته باشید ولی دوباره کاری نکنید.
در یک حوزۀ خاص حرفه ای باشید و در سایر حوزه ها آگاه.
پیشنهادهای کاربردی بدهید و از فرصت ها استفاده کنید.
زکات علم‌تان را به موقع بپردازید !
بپذیرید که کیفیت پروژه با تیمی متخصص، بیشتر از کیفیت پروژه با فردی متخصص است.
خوش قول و در زمان سنجی دقیق باشید.
خودتان را با سطح توانمندی های خودتان مقایسه کنید، نه با دیگران.
توانمندی هایتان را برای رسیدن خدمت به مردم و ایجاد آثاری ماندگار به کار بگیرید.
در پی کسب ثروت، شهرت، پیشرفت، دانایی و توانایی باشید ولی طمع کار نباشید.
از ثروت، شهرت، پیشرفت، دانایی و توانایتان استفاده کنید و در لحظه لذت ببرید.
قدر توانتان تلاش کنید و مطمئن باشید که روزی را خدا می دهد.