دامنه

[inwave_heading title=”دامنه یا دامین چیست؟” sub_title=”Domain ” heading_type=”h4″ style=”style4″ align=”left”][/inwave_heading]

دامنه یا دامین یا domain نامی یکتا و بیانگر هویت و نشانی دسترسی یک وب سایت است. هر دامنه از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش اول نامی است انتخابی، که هر فرد می‌تواند بسته به موضوع وب‌سایت و سلیقه خود آن را انتخاب نماید؛ مانند kianartco و بخش دوم نیز که با یک نقطه از بخش اول جدا می‌شود، پسوندی است قراردادی که از دو تا شش حرف تشکیل شده است و هر فرد می‌تواند بسته به موضوع وب‌سایت و سلیقۀ خود یکی از آن‌ها را انتخاب نماید. از متداول‌ترین پسوندهای بین‌المللی می‎توان به com،net،org،info اشاره نمود.

[inhost_checkdomain title=” دامنه مورد نظر خود را جست و جو کنید” whmcs_link=”سفارش دهید” domain_type=”.com
.net
.org
.info
.co
.biz
.ir
” style=”style2″]
[inwave_heading title=”تعرفه های دامین” sub_title=”انتخاب کنید” heading_type=”h1″ style=”style4″ align=”center”][/inwave_heading]
نام دامنهمدت زمانثبت دامنه ( ریال )تمدید دامنه ( ریال )انتقال دامنه ( ریال )نشان تجاریسفارش
.com١ سال٤٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠سفارش
.net١ سال٤٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠سفارش
.org١ سال٥٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠سفارش
.ir١ سال٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠سفارش
.ir٥ سال١٥٠,٠٠٠١٥٠,٠٠٠سفارش
.biz١ سال٤٦٠,٠٠٠٤٦٠,٠٠٠٤٦٠,٠٠٠سفارش
.info١ سال٤٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠سفارش
.ws١ سال١,٩٨٠,٠٠٠١,٩٨٠,٠٠٠١,٩٨٠,٠٠٠سفارش
.name١ سال٣٧٠,٠٠٠٣٧٠,٠٠٠٣٧٠,٠٠٠سفارش
.us١ سال٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠سفارش
.bz١ سال٢,٠٢٠,٠٠٠٢,٠٢٠,٠٠٠٢,٠٢٠,٠٠٠سفارش
.tv١ سال١,١٨٠,٠٠٠١,١٨٠,٠٠٠١,١٨٠,٠٠٠سفارش
.cc١ سال٨١٠,٠٠٠٨١٠,٠٠٠٨١٠,٠٠٠سفارش
.me١ سال٩٩٠,٠٠٠٩٩٠,٠٠٠سفارش
.co١ سال١,١٣٠,٠٠٠١,١٣٠,٠٠٠١,١٣٠,٠٠٠سفارش
.in١ سال٤٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠سفارش
.asia١ سال٦٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠سفارش
.mobi١ سال٧٥٠,٠٠٠٧٥٠,٠٠٠٧٥٠,٠٠٠سفارش
.company١ سال٧٧٠,٠٠٠٧٧٠,٠٠٠٧٧٠,٠٠٠سفارش
.center١ سال٧٧٠,٠٠٠٧٧٠,٠٠٠٧٧٠,٠٠٠سفارش
.zone١ سال١,١٧٠,٠٠٠١,١٧٠,٠٠٠١,١٧٠,٠٠٠سفارش
.gallery١ سال٧٧٠,٠٠٠٧٧٠,٠٠٠٧٧٠,٠٠٠سفارش
.co.ir١ سال٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠سفارش
.ac.ir١ سال٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠سفارش
.sch.ir١ سال٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠سفارش
تماس با ما