طراحی وب سایت در کرج
026-34204893
09101013858
انتخاب نمایید

تعرفه های شارژ پنل

از تعدادتا تعدادهر پیامک فارسی(ریال)هر پیامک انگلیسی(ریال)
۱۹۹۹۹۱۲۰۲۲۹
۱۰۰۰۰۴۹٫۹۹۹۱۱۳۲۱۹
۵۰٫۰۰۰۹۹٫۹۹۹۱۰۷۲۰۹
۱۰۰٫۰۰۰۱۹۹٫۹۹۹۱۰۲۲۰۳
۲۰۰٫۰۰۰۴۹۹٫۹۹۹۹۷۱۹۹
۵۰۰٫۰۰۰۹۹۹٫۹۹۹۹۲۱۹۳
۱٫۰۰۰٫۰۰۰۱۹۹۹٫۹۹۹۸۷۱۸۹