انواع پکیج های کیان آرت

پکیج های ورود محتوا

ردیفامکانات

پکیج برنزی

پکیج نقره ای

پکیج طلایی

پکیج پلاتینیوم

۱قیمت
۲ایجاد ساختار منوهای اصلیtick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا tick
۳برقراری ارتباط صحیح میان صفحات وب سایتtick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا tick
۴ایجاد ساختار زیر منوهاtick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا tick
۵ایجاد برگه ها با درج محتواتا ۱۰ برگهتا ۲۰ برگهتا ۴۰ برگهنامحدود
۶ایجاد دسته بندی نوشته هاتا ۵ دستهتا ۱۰ دستهتا ۲۰ دستهنامحدود
۷ایجاد نوشته ها با درج محتواتا ۱۰ نوشتهتا ۲۰ نوشتهتا ۴۰ نوشتهنامحدود
۸تگ گذاری نوشته هاcross پکیج های ورود محتوا crosstick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا tick
۹جایگذاری تصاویر شما در برگه ها و نوشته هاتا ۱۰ تصویرتا ۲۰ تصویرتا ۴۰ تصویرنامحدود
۱۰جایگذاری تصاویر شما در گالری تصاویر (نمونه کارها)تا ۲۰ تصویرتا ۴۰ تصویرتا ۸۰ تصویرنامحدود
۱۱درج توضیح برای هر تصویرcross پکیج های ورود محتوا crosscross پکیج های ورود محتوا crosscross پکیج های ورود محتوا crosstick پکیج های ورود محتوا tick
۱۲جایگذاری لوگوtick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا tick
۱۳جایگذاری فو آیکنtick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا tick
۱۴تامین و طراحی تصاویر ویژه اسلایدشوtick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا tick
۱۵جایگذاری تصاویر در اسلایدشوtick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا tick
۱۶جایگذاری محصولات در فروشگاهتا ۵ محصولتا ۱۰ محصولتا ۲۰ محصولنامحدود
۱۷طراحی اسلاید شو چند لایه (سه بعدی)cross پکیج های ورود محتوا crosscross پکیج های ورود محتوا crosstick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا tick
۱۸ساخت فرمتا ۲ فرمتا ۵ فرمتا ۱۰ فرمنا محدود
۱۹ساخت جداول داخل متنcross پکیج های ورود محتوا crossتا ۵ جدولتا ۱۰ جدولنا محدود
۲۰تامین، طراحی و جایگذاری تصاویر ویژه در برگه هاcross پکیج های ورود محتوا crosscross پکیج های ورود محتوا crosstick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا tick
۲۱تامین، طراحی و جایگذاری تصاویر ویژه در نوشته هاcross پکیج های ورود محتوا crosscross پکیج های ورود محتوا crosstick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا tick
۲۲طراحی المان های گرافیکی ویژهcross پکیج های ورود محتوا crosscross پکیج های ورود محتوا crosstick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا tick
۲۳طراحی لوگو (ساده)cross پکیج های ورود محتوا crosscross پکیج های ورود محتوا crosstick پکیج های ورود محتوا ticktick پکیج های ورود محتوا tick
۲۴طراحی لوگو (حرفه ای)shop پکیج های ورود محتوا shopshop پکیج های ورود محتوا shopshop پکیج های ورود محتوا shopshop پکیج های ورود محتوا shop
۲۵طراحی کاراکترshop پکیج های ورود محتوا shopshop پکیج های ورود محتوا shopshop پکیج های ورود محتوا shopshop پکیج های ورود محتوا shop
۲۶عکاسی صنعتی و تبلیغاتی برای تصاویر ویژهshop پکیج های ورود محتوا shopshop پکیج های ورود محتوا shopshop پکیج های ورود محتوا shopshop پکیج های ورود محتوا shop
۲۷قیمت