انتخاب نمایید

انتخاب شماره ها و تعرفه ها

رقم شماره سفارشی شماره غیر سفارشی
۱۴ ۷۵۰٫۰۰۰ ريال ۱۵۰٫۰۰۰ريال
۱۳ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ريال ۳۹۰٫۰۰۰ريال
۱۲ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ريال ۷۹۰٫۰۰۰ريال
۱۱ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ريال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ريال
۱۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ريال ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ريال
۸ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
۹ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ريال ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ريال
۷ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال
۶ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال