انتخاب نمایید

تعرفه های شارژ پنل

از تعداد تا تعداد هر پیامک فارسی(ریال) هر پیامک انگلیسی(ریال)
۱ ۹۹۹۹ ۱۲۰ ۲۲۹
۱۰۰۰۰ ۴۹٫۹۹۹ ۱۱۳ ۲۱۹
۵۰٫۰۰۰ ۹۹٫۹۹۹ ۱۰۷ ۲۰۹
۱۰۰٫۰۰۰ ۱۹۹٫۹۹۹ ۱۰۲ ۲۰۳
۲۰۰٫۰۰۰ ۴۹۹٫۹۹۹ ۹۷ ۱۹۹
۵۰۰٫۰۰۰ ۹۹۹٫۹۹۹ ۹۲ ۱۹۳
۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹۹۹٫۹۹۹ ۸۷ ۱۸۹